ALGEMENE VERKOOP-, REPARATIE-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOOR- WAARDEN VAN SIMONS INDUSTRIAL B.V. GEVESTIGD TE Echt , GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL VOOR MIDDEN-LIM- BURG TE ROERMOND ONDER NUMMER 13041913.

 

Artikel 1 - Algemeen

Alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Simons Industrial worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkende voorwaarden en/of bepalingen zijn slechts van toepassing indien en voor zover zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. Aan eventuele schriftelijk overeengekomen afwijkingen van deze voorwaarden kunnen geen rechten worden ontleend voor toekomstige overeenkomsten.
2. Onder ‘de wederpartij’ wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere (rechts)persoon, die met Simons Industrial een overeenkomst heeft gesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.
3. Een wederpartij, ten aanzien van wie deze voorwaarden van toepassing zijn geweest, wordt geacht ook bij latere aanbiedingen c.q. opdrachten aan Simons Industrial stilzwijgend met de toepassing van deze algemene voorwaarden akkoord te gaan, ook al is dit niet expliciet overeengekomen.
4. Vernietiging van een of meerdere bepalingen uit de onderhavige algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid en de inhoud van de overige bepalingen onverlet.


Artikel 2 - Aanbiedingen en overeenkomsten
1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
2. Eventuele afbeeldingen, beschrijvingen of andere gegeven vermeld in of bijgevoegd aan onze aanbiedingen, dan wel mondeling verstrekte gegevens of informatie door Simons Industrial of haar personeel binden Simons Industrial niet.
3. Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst eerst dan tot stand indien Simons Industrial de opdracht en /of de aanvaarding van het aanbod schriftelijk heeft bevestigd, dan wel met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen. Deze opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de wederpartij binnen 8 dagen na datum van bevestiging van de opdracht hiertegen schriftelijk heeft geprotesteerd.
4. Eventuele nadien gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen in de opdracht, binden Simons Industrial slechts indien en voor zover deze schriftelijk door Simons Industrial zijn bevestigd.
5. Voor opdrachten waarvoor naar de aard en omvang geen offerte of opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur van Simons Industrial geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens hiertegen binnen 8 dagen na verzending van de factuur schriftelijk door de wederpartij wordt geprotesteerd.
6. De wederpartij is gehouden Simons Industrial tijdig alle informatie en bescheiden te verschaffen welke nodig zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst.
7. In geval van annulering van de opdracht door de wederpartij, wordt 10% van de orderprijs (inclusief B.T.W.) als annuleringskosten in rekening gebracht, onverminderd het recht van Simons Industrial op vergoeding van geleden schade waaronder begrepen winstderving.


Artikel 3 - Prijzen
1. Tenzij anders vermeld, zijn de prijzen van Simons Industrial:
- gebaseerd op levering af bedrijf, magazijn of andere opslagplaats van Simons Industrial. Montage-, service- en transportkosten, kosten van verzekeringen e.d. zijn uitdrukkelijk niet in de opgegeven prijzen begrepen;
- exclusief B.T.W., invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten;
2. In geval van prijsverhogingen (bijvoorbeeld door verhoging van belastingen, invoerrechten, accijnzen, heffingen, wisselkoersen, lonen, fabrieks- en of importeursprijzen e.d.) is Simons Industrial gerechtigd de in haar aanbod of opdrachtbevestiging vermelde prijs dienovereenkomstig te verhogen, een en ander met inachtneming van eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften. De wederpartij is aan deze prijsverhogingen gebonden.

 

Artikel 4 - Levering
1. In de aanbieding of opdrachtbevestiging door Simons Industrial opgegeven termijnen ter zake levering van producten dan wel het leveren van diensten - waaronder begrepen het verrichten van reparatie- en/of onderhoudswerkzaamheden zijn bij benadering vastgesteld en betreffen nimmer fatale termijnen.
2. Overschrijding van (leverings) termijnen geeft de wederpartij nimmer recht op enige schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Simons Industrial is in alle overige gevallen slechts aansprakelijk voor schade wegens overschrijding van (leverings) termijnen, indien zij door de wederpartij schriftelijk in gebreke is gesteld, waarin door de wederpartij aan Simons Industrial een termijn wordt gegund van tenminste de helft van de oorspronkelijk opgegeven (leverings) termijn, teneinde alsnog aan haar verplichtingen te voldoen.
3. Geleverde zaken zijn vanaf het moment van levering voor risico en rekening van de wederpartij, ook ingeval de eigendom van de zaken nog niet is overgegaan.
4. De wederpartij is verplicht het geleverde en de verpakking terstond bij aflevering te controleren op eventuele uiterlijk zichtbare tekortkomingen en beschadigingen. Eventuele zichtbare tekortkomingen en /of beschadigingen van het geleverde en /of de verpakking welke bij aflevering aanwezig zijn, dient de wederpartij op de afleveringsbon, de factuur en /of vervoersdocumenten te (laten)vermelden, bij gebreke waarvan de wederpartij geacht wordt het geleverde te hebben goedgekeurd en reclames dienaangaande niet meer in behandeling worden genomen.
5. Indien schriftelijk is overeengekomen dat Simons Industrial de te leveren zaken vervoert naar een door de koper en / of opdrachtgever aangewezen adres, geschiedt het vervoer voor rekening en risico van de wederpartij. De wederpartij is verplicht de zaken terstond na aankomst op het door hem aangewezen adres in ontvangst te nemen of te doen nemen.
6. De wederpartij is in verzuim, indien hij in gebreke blijft de noodzakelijke medewerking te verlenen aan de aflevering, door de zaken niet binnen 5 dagen na bericht van Simons Industrial dat de zaken te zijner beschikking staan, af te nemen, hetzij de wederpartij de zaken niet terstond na aankomst op het door hem opgegeven adres in ontvangst neemt of doet nemen. Na het verstrijken van genoemde termijn is Simons Industrial gerechtigd de overeenkomst of betreffende deel van de overeenkomst te ontbinden en zijn eventuele kosten en schade, waaronder winstderving, voor Simons Industrial als gevolg van het verzuim voor rekening van de wederpartij.


Artikel 5 - Reclames

1. Reclames ter zake gebreken in door Simons Industrial geleverde zaken - niet-zijnde uiterlijke zichtbare tekortkomingen en beschadigingen die bij aflevering door de wederpartij hadden kunnen worden geconstateerd - alsmede reclames ter zake door Simons Industrial verrichte reparaties en / of onderhoudswerkzaamheden dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 8 dagen na aflevering c.q. einde van de werkzaamheden, schriftelijk te geschieden. Ingeval van overschrijding van deze termijn komt elke aanspraak op Simons Industrial ter zake deze gebreken te vervallen.
2. Reclames ter zake door Simons Industrial verzonden facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend, binnen 8 dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn wordt de wederpartij geacht de factuur te hebben goedgekeurd en worden reclames niet meer in behandeling genomen.
3. Indien de reclames door Simons Industrial gegrond worden verklaard, is deze uitsluitend verplicht tot levering van de oorspronkelijk overeengekomen prestatie. De betalingsverplichting van de wederpartij wordt in dit geval opgeschort tot het moment waarop de reclame is afgewikkeld.
4. Retournering van door Simons Industrial geleverde zaken kan slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke toestemming, onder door Simons Industrial te bepalen voorwaarden.


Artikel 6 - Eigendomsvoorbehoud
1. De door Simons Industrial geleverde zaken blijven eigendom van Simons Industrial, totdat de wederpartij aan al haar verplichtingen uit hoofde van de met Simons Industrial gesloten overeenkomst heeft voldaan.
2. Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is Simons Industrial gerechtigd de afgeleverde zaken waarop het onder lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust, bij de wederpartij of derden die de zaak voor de wederpartij houden, weg te halen of weg te doen halen. De wederpartij is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen. Alle kosten en schade aan de geleverde zaken komen voor rekening van de wederpartij.
3. De geleverde zaken kunnen door de wederpartij in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of gebruikt, doch mogen niet in onderpand worden gegeven en evenmin strekken tot zekerheid voor vorderingen van een derde. Ingeval van doorverkoop van (nog niet geheel betaalde) zaken, is de weder- partij gehouden jegens derden een zelfde eigendomsvoorbehoud te bedingen als in deze voorwaarden.
4. De wederpartij is verplicht op eerste verzoek van Simons Industrial alle aanspraken jegens derden met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan Simons Industrial op de manier die wordt voorgeschreven in artikel 3: 239 BW.
5. Zolang de zaak niet in eigendom op de wederpartij is overgegaan, is de wederpartij verplicht deze voor zijn rekening te verzekeren en te doen onderhouden.


Artikel 7 - Betaling
1. Tenzij anders is overeengekomen dient de betaling door de wederpartij, ook van bijkomende kosten, voor of bij afname of levering van de zaken contant - zonder korting of verrekening - te geschieden ofwel middels storting of overmaking op een door Simons Industrial aangewezen bank- of girorekening binnen 30 dagen na de factuurdatum. De valutadag zoals aangegeven op de bank- / giroafschriften van Simons Industrial wordt als dag van betaling aangemerkt.
2. Simons Industrial is te allen tijde gerechtigd van de wederpartij gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van het verschuldigde bedrag te vorderen.
3. Indien de wederpartij niet of niet tijdig betaalt, is hij - zonder verdere ingebrekestelling - over het factuurbedrag een boeterente verschuldigd van 2% boven de wettelijke rente, gerekend vanaf de vervaldag tot en met de dag van betaling, waarbij een gedeelte van de maand wordt berekend als een hele maand. Alle (buitenge- rechtelijke)kosten verband houdend met het invorderen van de openstaande betalingen, zijn voor rekening van de wederpartij en worden vastgesteld op 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van 45 euro.
4. Indien de wederpartij zijn (betalings) verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst jegens Simons Industrial niet nakomt, is Simons Industrial bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk (buitengerechtelijk) te ontbinden, onverminderd haar recht op vergoeding van schade en kosten.
5. Ingeval van niet stipte betaling op de vervaldag, indien de wederpartij in staat van faillissement verkeert dan wel diens faillissement of surseance van betaling is aangevraagd, of zijn onder curatele stelling wordt aangevraagd, wanneer enig beslag op de zaken of vorderingen van de wederpartij wordt gelegd, wanneer deze overlijdt, in liquidatie verkeert of wordt ontbonden, is de gehele koopprijs onmiddellijk en integraal opeisbaar en is Simons Industrial bovendien gerechtigd de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden of haar verplichtingen jegens de wederpartij op te schorten, onverminderd het recht van Simons Industrial op vergoeding van schade en kosten door de wederpartij.
6. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van alle verschuldigde rente, ver- volgens ter afdoening van de kosten en tenslotte van de opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
7. Simons Industrial is gerechtigd deelleveringen afzonderlijk te factureren.


Artikel 8 - Reparaties en onderhoudswerkzaamheden
1. Indien na de uitvoering van de aan Simons Industrial opgedragen reparaties en / of onderhoudswerkzaamheden de weder- partij de betreffende vrachtwagen, bedrijfsauto niet binnen een week na kennisgeving heeft afgehaald, staat de vrachtwagen of bedrijfsauto voor rekening en risico van de wederpartij bij Simons Industrial gestald.
2. De vervangen onderdelen worden na uitvoering van de opdracht aan de wederpartij ter beschikking gesteld, indien deze daar bij het verstrekken van de opdracht om heeft verzocht. Dit geldt niet voor onderdelen die in verband met garantieclaims moeten worden afgezonderd. In dat geval worden de onderdelen pas ter beschikking gesteld nadat de garantieclaims zijn afgehandeld en de wederpartij bij het verstrekken van de opdracht daarom heeft verzocht. In alle andere gevallen worden de vervangen onderdelen eigendom van Simons Industrial, zonder dat de wederpartij op enigerlei vergoeding aanspraak kan maken.
3. Door de wederpartij aan Simons Industrial ter reparatie of onderhoud gegeven zaken dienen voldoende verzekerd te zijn tegen diefstal en brand. Ingeval van schade aan de ter reparatie of onderhoud gegeven zaken zal de door Simons Industrial aan de wederpartij te betalen vergoeding ten hoogste bedragen de uitkering van de verzekering van Simons Industrial.
4. Simons Industrial is gerechtigd alle zaken van de wederpartij die Simons Industrial in haar macht heeft, voor rekening en risico van de wederpartij onder zich te houden, totdat de daarop betrekking hebbende vorderingen, alsmede alle andere vorderingen welke Simons Industrial op de wederpartij heeft, geheel zijn voldaan, tenzij er voldoende zekerheid ter zake de voldoening wordt gesteld en de voldoening daardoor niet wordt vertraagd.


Artikel 9 - Aansprakelijkheid
1. Simons Industrial is eerst aansprakelijk voor schade als gevolg van het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen van de verplichtingen uit hoofde van de aan haar verstrekte opdrachten, nadat Simons Industrial door de wederpartij schriftelijk in gebreke is gesteld, waarbij aan Simons Industrial een redelijke termijn wordt gegund om de overeenkomst alsnog naar behoren na te komen.
2. Simons Industrial sluit iedere vorm van aansprakelijk uit die niet bij wet geregeld is.
3. In die gevallen waarin Simons Industrial aansprakelijk is voor vergoeding van geleden schade, is diens aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot de netto-factuurwaarde van de geleverde zaken en / of verrichte diensten en / of verrichte werkzaamheden.
4. Simons Industrial kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor gerepareerde voertuigen, die op verzoek van de eigenaar, gebruiker en/of bestuurder buiten de afgesloten poorten van het bedrijf Simons Industrial geplaatst moeten worden, omdat deze door de eigenaar, gebruiker en/of bestuurder afgehaald zullen worden, op een tijdstip dat het bedrijf Simons Industrial gesloten is. Bijvoorbeeld: Een voertuig wordt buiten de poort gezet, en de sleutels worden op verzoek van de eigenaar, gebruiker en/of bestuurder op een met hun afgesproken plek neergelegd. In voorkomende gevallen is de eigenaar, gebruiker en/of bestuurder ten allen tijden zelf aansprakelijk voor alle calamiteiten.


Artikel 10 - Overmacht
1. Simons Industrial is niet aansprakelijk voor niet deugdelijke of niet tijdige uitvoering ten gevolge van overmacht.
2. In ieder geval worden de volgende gebeurtenissen als overmacht beschouwd:
- Storingen in het bedrijf van Simons Industrial waardoor de normale uitvoering van de overeenkomst verhinderd wordt of extra kosten met zich meebrengt;
- staking, ziekte of ongeval van personeel welke met de uitvoering van de overeenkomst is belast.
- oorlog, oorlogsgevaar, oproer, natuurrampen, brand, transportstremmingen, regeringsmaatregelen, welke op de uitvoering van de opdracht van invloed zijn.
Deze opsomming is niet limitiatief.
3. Het in dit artikel bepaalde geldt eveneens, indien de vorenstaande omstandigheden zich voordoen ten aanzien van de leveranciers van Simons Industrial.


Artikel 11 - Garantie

1. Ten aanzien van alle zaken welke door Simons Industrial van derden worden betrokken, alsmede ten aanzien van alle werkzaamheden welke in opdracht van Simons Industrial door derden worden uitgevoerd, zal Simons Industrial niet tot enige verder strekkende garantie gehouden zijn dan die welke Simons Industrial van de desbetreffende derde te dien aanzien heeft verkregen.
2. Garantie op onderhouds- en reparatiewerkzaamheden strekt zich uit tot 3 maanden na uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden en / of reparatie, te rekenen vanaf het tijdstip dat de vrachtwagen of bedrijfsauto weer ter beschikking van de wederpartij is gesteld. De garantie omvat uitsluitend het alsnog op juiste wijze uitvoeren van de niet of niet-deugdelijk uitgevoerde werkzaamheden of reparatie en omvat uitdrukkelijk niet enige gehoudenheid van Simons Industrial tot vergoeding van schade en kosten van de wederpartij.
3. Geen garantie wordt verstrekt op opgedragen noodreparaties.
4. Een afgegeven garantie komt te vervallen:
- indien de wederpartij zijn (betalings)verplichtingen en / of aanwijzingen van Simons Industrial niet nakomt;
- indien de wederpartij gedurende de garantietermijn technische veranderingen in onderdelen of uitrustings- stukken van het geleverde of gerepareerde heeft aangebracht of heeft doen aanbrengen door derden zonder voorkennis en toestemming van Simons Industrial;
- indien er sprake is van normale slijtage;
- ingeval van montage/installatie of reparatie door derden, waaronder begrepen de wederpartij;
- indien bedienings- en onderhoudsvoorschriften niet in acht zijn genomen, dan wel er sprake is van gebruik anders dan het voorziene normale gebruik;
- indien de wederpartij niet zo spoedig mogelijk na constateren van de gebreken Simons Industrial daarvan in kennis heeft gesteld;
- indien Simons Industrial niet in redelijkheid in de gelegenheid wordt gesteld de gebreken alsnog te verhelpen.

 

Artikel 12 - Geschillen
1. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan door Simons Industrial is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens koopverdrag (Convention of the International Sale of Goods) is uitdrukkelijk uitgesloten.
2. Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door een partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslecht door de Arrondissementsrechtbank te Roermond, tenzij het Kantongerecht ter zake van een zodanig geschil bevoegd is.